Obchodní podmínky

Tento e-hop je provozován firmou Custom K.M.Saddlery, s.r.o, Metylovice 366, 739 49
  
Registrace není nutná. 

Zboží zasíláme do 5 - 30 pracovních dnů. Počítejte prosím s možným zpožděním způsobeným přetížením dopravních společností v období svátků.

Veškeré naše výrobky jsou dělány na zakázku.

Závazky prodávajícího

Dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu style.km saddlery.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací)
Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR
Dále se prodávající zavazuje, že:
Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou nebo sms zprávou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu www.kmsaddlery.cz bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu.

Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

Práva a povinnosti nakupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závaznost objednávek
Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko ZAPLATIT), je považována za závaznou.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).

Odstoupení od smlouvy

Všechny výrobky prezentované na tomto webu jsou vyráběny na zakázkua dle zadání zákazníka. Z tohoto důvodu nelze uplatnit běžné ustanovení o odstoupení od smlouvy při koupi zboží na internetu. Zakázku lze po dohodě zrušit, ale pouze do tří dnů od uzavření zakázky. Pokud jste převedli peníze na  náš účet, budou Vám v tomto případě vráceny v plné výši. Po uplynutí lhůty 3 dnů od uzavření objednávky není možno zakázku zrušit ani od smlouvy odstoupit.


Platební metody

V současné době mohou kupující využít při placení zboží tyto platební styky:
Dobírka
Bankovní převod
Platba poštovní složenkou

Dopravné a balné
Zboží bude zasíláno prostřednictvím České pošty nebo službou PPL:
Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

Cena dopravy

Česká pošta Česká republika platba převodem 150,- Kč
PPL  Slovenská republika dobírka 290,- Kč

PPL
PPL ČR dobírka 170,- Kč
PPL ČR platba převodem 140,- Kč

Balíkovna Česká pošta platba převodem 99 Kč

Platba převodem-Dárkový certifikát-zaslání doporučeně, cena 220 Kč. Obsahuje cenu za zaslání certifikátu a následně doručení balíčku.


Při objednávce převyšující 5000 Kč je poštovné a balné zdarma.

 Expedice zboží
  Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje kolem 5 - 21 dnů od odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat druhý den po odeslání objednávky, nicméně o skutečném datu objednávky budete vždy informováni e-mailem, který bude automaticky odeslán na vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu do 3 - 30 dnů doručit, budeme vás s předstihem kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Reklamační řád
  1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
2) Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
3) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou.
4) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. ( Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada ).
5) Doživotní záruka- týká se opotřebení kovových komponentů a prodření švů. Optořebení kůže je přirozené a nevztahuje se k reklamaci.

6) Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

7) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
8) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
9) Podnikatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty je vada považována za neodstranitelnou ( viz bod 4 ).
10) Reklamované zboží musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
11)Upozornění: pro výrobek vyrobený pro Vás na zakázku v naší dílně neplatí obvyklá 14-ti denní doba pro vrácení zboží bez udání důvodu, kterou znáte z běžných eshopů, které obchodují se zbožím. Výrobek tak není možno vrátit, co je jednou objednáno a zaplaceno, to pro Vás vyrobíme a pak budeme rádi servisovat. Při koupi prosím toto berte v potaz.

12)V případě vyšší moci nebo dojde-li u prodávajícího nebo jeho dodavatele k přerušení provozu (např. vzpoura, stávka, atd.), které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání v dodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaných dodacích lhůtách, prodlužují se dodací lhůty o dobu trvání přerušení provozu v důsledku těchto okolností.
Ochrana osobních údajů
V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak o nich budete včas informování prostřednictvím našich internetových stránek style.kmsaddlery.cz kde budou tyto informace zveřejněny.
  fa. Custom K.M. s.r.o.a jí provozovaný style.kmsaddlery.cz respektuje soukromí zákazníků. K celkovému zkvalitnění a nabídnutí hodnotných služeb je však potřeba znát některá osobní data kupujících. Tato data jsou přísně chráněna proti zneužití.
Při nákupu v našem internetovém obchodě je nutná registrace zákazníka, kde musí jako fyzická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu. adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci jako kupujícího, při realizaci a zúčtovávání Vaši platby a jsou nutné pro to, aby mohlo být zboží řádně dopraveno ke kupujícímu.
  V případě právnické osoby je nutné ještě uvést název firmy, IČO, DIČ, telefon, fax a bankovní údaje. Tyto údaje nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám identifikaci platby převodem z účtu na účet. Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést. Firma Česká pošta, se kterou spolupracujeme, dodá Vámi objednané zboží na Vámi určenou adresu místa ve sjednaný den.
  Abychom Vám ulehčili přihlašování, tak nemusíte při každé nové registraci opětovně uvádět Vaše osobní údaje. Údaje jsou již uloženy v naší databázi, která je přísně chráněna před zneužitím a Vy se přihlašujete už jen přes své přihlašovací jméno a heslo.
  Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze. 
  Údaje, jako třeba číslo platební karty nebo číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme s nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce či operace.
  Při nakupování v naši internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a přísně a bezpečně střeženy v naší databázi.
  Používáním a nakupováním prostřednictvím kmsaddlery.eu souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu. 
  Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace.
  Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů. Kupující má právo dle článku 17 GDPR žádat výmaz údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, byl pro jejich zpracování odvolán souhlas nebo kupující pokládá za zpracovávané protiprávně. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.